Algemene Voorwaarden Leids Congres Bureau.

Het Leids Congres Bureau is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag met nummer 28080488 en heeft haar algemene voorwaarden bij de Kamer gedeponeerd.

Artikel 1 – Definities

1.1. Het Bureau, hieronder wordt verstaan het Leids Congres Bureau B.V.

1.2. Overeenkomst, hieronder wordt verstaan het in opdracht van zowel profit als non-profit organisaties organiseren van congressen, symposia, conferenties en seminars, welke wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat het Bureau de opdracht schriftelijk aanvaard heeft.

1.3. Cliënt, hieronder wordt verstaan de opdrachtgever die met het Bureau een overeenkomst als hiervoor in 1.2 vermeld heeft gesloten of aan wie het Bureau een offerte als hierna in 1.5 heeft uitgebracht.

1.4. Deelnemer, hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling één van de hiervoor in 1.2 vermelde activiteiten bezoekt.

1.5. Offerte, hieronder wordt verstaan de opstelling van kosten die het Bureau de cliënt in rekening zal brengen voor het organiseren van één van de hiervoor in 1.2 vermelde activiteiten.

1.6. Begroting, hieronder wordt verstaan een raming van de kosten van de hiervoor in 1.2 vermelde activiteiten.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van het Bureau van toepassing.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt binden het Bureau niet. Het
Bureau handelt uitsluitend onder toepassing van haar eigen voorwaarden.

Artikel 3 – Offerte

3.1. De offertes van het Bureau zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang het Bureau niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht aan de cliënt heeft bevestigd.

3.2. Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Werkafspraken

4.1. De werkzaamheden die het Bureau zal verrichten worden zo nauwkeurig mogelijk schriftelijk vastgelegd in de tussen het Bureau en de cliënt te sluiten overeenkomst.

4.2. Gedurende de uitvoeringsperiode zal in een vooraf overeengekomen aantal besprekingen overleg gevoerd worden over de voorgang en de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Extra besprekingen worden tegen een vast tarief in rekening gebracht.

4.3. Opdrachten door het Bureau ingevolge de overeenkomst aan derden gegeven komen voor rekening en risico van de cliënt en binden het Bureau niet.

Artikel 5 – Meerwerk

5.1. Niet onder de overeenkomst vallende werkzaamheden worden door het Bureau slechts na schriftelijke opdracht van de cliënt verricht en zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden.

5.2. Werkzaamheden die uitgevoerd worden voordat de overeenkomst is ondertekend worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de cliënt. Deze werkzaamheden zullen de cliënt afzonderlijk in rekening gebracht worden.

Artikel 6 – Voorbehoud copyright

6.1. Alle door of in opdracht van het Bureau gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van het Bureau.

Artikel 7 – Vrijwaring

7.1. De cliënt vrijwaart het Bureau tegen aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van gegevens, ongeacht via welk medium deze verstrekt worden door de cliënt aan het Bureau.

7.2. Eventuele fiscale beslissingen door een belastinginspecteur t.b.v. een activiteit zoals hiervoor vermeld in art. 1.2 komen te allen tijde voor rekening en risico van de cliënt. Cliënt vrijwaart het bureau tegen aanspraken van de fiscus voortvloeiend uit een onjuiste opvolging van de fiscale regelgeving/uitspraak door cliënt.

Artikel 8 – Betaling

8.1. Het totale door de cliënt verschuldigde bedrag wordt in een nader overeen te komen aantal termijnen gefactureerd.

8.2. De facturen dienen betaald te worden, zonder aftrek van enige kortingen en zonder enige schuldverrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3. Indien de betaling van de factuur niet uiterlijk de 15e dag na de factuurdatum door het Bureau is ontvangen, is de cliënt/deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd.

8.4. De cliënt/deelnemer is verplicht om op eerste vordering van het Bureau zekerheid te stellen voor hetgeen de cliënt/deelnemer aan het Bureau verschuldigd is dan wel zal worden.

8.5. Het Bureau heeft de bevoegdheid de werkzaamheden op te schorten tot dat betaald is of zekerheid is gesteld, onverminderd het hierna in artikel 11 overeengekomene.

8.6. Bij niet tijdige betaling is cliënt/deelnemer 15% incassokosten van het openstaande bedrag verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van het Bureau de vordering langs gerechtelijke weg te incasseren.

8.7. Indien bij niet tijdige betaling het Bureau een laatste/herhaalde herinnering moet uitschrijven, is deelnemer 30,00 euro extra verschuldigd aan administratiekosten.

8.8. Na verstrekking van de opdracht is het Bureau bevoegd de in de opdracht vermelde bedragen te wijzigen indien:
– 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst het CBS-jaarprijs-
indexcijfer voor de consumptie voor de totale bevolking wijzigt ten opzichte
van het tijdstip waarop de opdracht is verstrekt;
– na het verstrekken van de opdracht de doorberekende kosten van derden
zich wijzigen;
– na het verstrekken van de opdracht heffingen van overheidswege zich
wijzigen.

8.9. Het Bureau is bevoegd commissieregelingen met derden te treffen, zonder dat de opdrachtgever daar een aanspraak op kan doen gelden.

8.10. Bij werkzaamheden op zaterdag worden de uurtarieven verhoogd met een toeslag van 25%, voor zon -en feestdagen geldt een toeslag van 50%.

Artikel 9 – Reclames

9.1. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk tot 14 dagen na beëindiging van de door het Bureau georganiseerde activiteit als vermeld in artikel 1.2.

Artikel 10 – Annulering

10.1. Bij annulering door de cliënt zullen alle reeds verrichte werkzaamheden en de nog te maken kosten aan de cliënt in rekening gebracht worden.

10.2. Vindt de annulering plaats minimaal 1 jaar voordat de te organiseren activiteit plaats zal vinden, dan is de cliënt het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, onder aftrek van de kosten die ten gevolge van de annulering niet gemaakt behoeven te worden en welke bovendien door derden niet aan het Bureau in rekening gebracht kunnen worden.

10.3. Annulering door deelnemers brengt geen wijziging in het totaal overeengekomen bedrag met zich mee.

Artikel 11 – Beëindiging overeenkomst

11.1. Indien de cliënt met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen tegenover het Bureau in gebreke blijft, is het Bureau, na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van het Bureau nakoming daarvan te vorderen dan wel volledige vergoeding van kosten, schaden en interessen.

11.2. Dezelfde bevoegdheid, echter zonder voorafgaande ingebrekestelling, heeft het Bureau indien de cliënt surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt of indien beslag gelegd wordt ten laste van de cliënt.

Artikel 12 – Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van het Bureau onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door het Bureau blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van het Bureau of diens leveranciers.

12.2. Het Bureau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, het Bureau niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de cliënt verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden aan het Bureau te betalen.
De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van het Bureau ingevolge deze overeenkomst zullen de cliënt als meerwerk in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten van het Bureau is het Nederlands recht van toepassing. Door ondertekening van de overeenkomst worden partijen geacht domicilie gekozen te hebben op de vestigingsplaats van het Bureau.

Artikel 14 – Geschillen

14.1. Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

G. Oskam d.d. 15 juni 2017
Directeur
Leids Congres Bureau B.V.