overlay image

Onbegrepen Gedrag bij Dementie

20 juni 2017 download Download brochure
OCHTENDPROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10.15 uur Toekomst van de psychogeriatrische zorg
- Actuele ontwikkelingen in de psychogeriatrische zorg
- Vooruitblik op de hernieuwde richtlijn probleemgedrag van Verenso
Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie UMCG, en voorzitter werkgroep Probleemgedrag

10.50 uur Gelegenheid voor vragen

11.00 uur Koffiepauze

11.30 uur Het perspectief van de mantelzorger
De overheid vraagt om meer participatie en betrokkenheid van mantelzorgers. Dit is één van de acht kernelementen, die zijn uitgewerkt naar zorgpaden als leidraad voor praktische invulling en uitvoering in de praktijk. In hoeverre willen en kunnen (en niet alleen “moeten” vanuit het perspectief van overheid, inspectie en zorgorganisaties) mantelzorgers bijdragen in de multidisciplinaire aanpak van onbegrepen gedrag? En hoe willen mantelzorgers hierin ondersteund worden?
Helmi IJntema, verpleegkundig specialist MSc

12.00 uur Psychiatrische component bij onbegrepen gedrag
Dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen.
Ton Bakker, psychogeriater, directeur Stichting Wetenschap Balans

12.45 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA

13.45 uur Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A en B

Sessie A
Een persoonsversterkende omgeving
Het gedrag van iemand met dementie wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving. Is de omgeving gunstig en gedragen wij ons gunstig, dan hebben mensen met dementie een goede dag en is er weinig onbegrepen gedrag. Met deze stelling als uitgangspunt nemen we de invloed van de omgeving onder de loep: hoe creëren we een omgeving die persoonsversterkend is, een omgeving waarin een cliënt als vanzelf tot activiteit komt en zich waardevol voelt?
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven

Sessie B
Grip krijgen op onbegrepen bedrag: Video Interventie Ouderenzorg

Expertisecentrum VIO| de Wever heeft (al 20 jaar geleden) een interventie ontwikkeld. Videofeedback wordt ingezet om te leren omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag. VIO leert hen ook te begrijpen waar dit moeilijk te begrijpen gedrag vandaan komt. Gaandeweg het traject ontstaat er zo
meer grip op de situatie, vermindert de belasting en wordt de draagkracht verhoogd. VIO wordt ingezet op verwijzing van een psycholoog, specialist ouderengeneeskunde of huisarts.
Andrea de Groot, projectmanager expertisecentrum VIO

14.45 uur Korte pauze en wisselen van ronde

15.00 uur Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C en D.

Sessie C
De Stimulans van het simu-leren

Het Stimul zorgethisch lab laat zorgverleners voelen hoe het is om zorgafhankelijk te zijn, door ze lijfelijk te laten ervaren wat het betekent wanneer er wel of niet op hun behoeftes wordt ingespeeld. Zij krijgen op deze manier nieuwe inzichten en leren te reflecteren op hun eigen zorgpraktijk. Zij leren vooral opnieuw te luisteren en te kijken naar de cliënten en zich af te vragen of de zorg die zij geven ook de zorg is die de cliënt nodig heeft. Tijdens deze workshop leert u de waarde van inleefsessies en ervaart u hoe het is om afhankelijk te zijn van zorgverleners.
Anky de Bakker, coördinator en begeleider Stimul Nederland
Hans van der Linde, begeleider Stimul Nederland en bedrijfsopleider Admiraal de Ruyter Ziekenhuis


Sessie D
Mens … erger je niet!
Professioneel handelen in het heetst van de strijd. Het belang van vroegtijdig signaleren van opbouwende spanning wordt alom erkend. Signaleren begint in de basis bij jou als professional. Deze workshop geeft u aan de hand van een praktijkcasus en op basis van ervaringen met het bestaande crisisontwikkelingsmodel verdere verdieping hierin. Trifier gebruikt hiervoor de inzichten op het gebied van vroegsignalering, het herkennen van emoties en de kennis op het gebied van bejegening en agressiepreventie. Ze werpen licht op de daarop afgestemde interventies.
Set van der Hoorn, specialist complexe communicatie Trifier

16.00 Afsluiting en borrel