overlay image

Kwaliteit in de Langdurende Zorg

6 februari 2018 download Download brochure

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

- Kader van de dag
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
- Blik op recente ontwikkelingen in beleid en praktijk
Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care (gericht op zorgtechnologie en kwetsbare ouderen) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

10.35 uur Eigenaarschap van kwaliteit
De sleutel (eigenaarschap van kwaliteit) ligt veelal in handen van de mensen op de werkvloer, daar ligt de directe relatie met de cliënt en vindt het zorgproces plaats. Wat is er nodig en wat kunt u doen om vanuit deze blik de kwaliteit te verhogen?
Joris Slaets, directeur kennisinstituut Leyden Academy on vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMC Groningen

11.10 uur Vragen

11.20 uur Koffiepauze

11.45 uur Visie van een bestuurder

Estinea ontwikkelt een aanpak “van meetbare kwaliteit naar merkbare kwaliteit”. Dit doen ze door voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. De directe opbrengst voor de cliënt en de kernwaarden zijn daarbij leidend. Wat betekent “anders vasthouden” voor de cliënt(-vertegenwoordiger), medewerker, management, RvB en RvT en hoe verantwoorden we dit naar externe stakeholders?
Beatrijs van Riessen, bestuurder Estinea

12.20 uur Vragen

12.30 uur Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA

13.10 uur Persoonsvolgende zorg
De regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg doen mee aan een experiment om de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag (meer) persoonsvolgend te maken. Hoe verstevigen zij de cliënt bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten zij de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? En hoe zorgen ze ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt?
Corine Boer, projectleider experiment Persoonsvolgende zorg Rotterdam & Herre van Kaam, projectleider experiment Persoonsvolgende zorg Zuid Limburg

13.45 uur Vragen

13.55 uur Zaalwisseling


14.00 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Personeel en kwaliteit: Zelfsturende teams

In veel organisaties is de ontwikkeling naar zelfsturende teams een gepland proces, middels een pilot of proeftuinen, dat begint bij het creëren van randvoorwaarden waaraan voldaan wordt. Bij De Lange Wei kozen ze voor een Big Bang en gingen in één keer om.
- Waarom kozen ze destijds voor een Big Bang en zouden ze dat nu weer doen?
- Wat zijn successen en valkuilen in deze transitie geweest?
- Hoe zijn ze omgegaan met weerstand?
Sandra Harsveldt, leidinggevende staf en bestuurszaken en secretaris bestuurder De Lange Wei

B. Minder administratieve lasten door regelarme zorg
Icare heeft door middel van regelarme zorg de administratieve lasten per team met 3 à 4 uur per week kunnen verminderen. Hoe hebben ze dit gedaan? Wat zijn de successen en valkuilen van regelarme zorg?
Spreker namens Icare

15.00 uur Korte pauze

15.15 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Zorgproces rond de individuele cliënt

Met behulp van het spel Mijn Cirkel geeft de Parabool invulling aan het zorgproces rond de individuele cliënt met een verstandelijke beperking. Dit spel geeft inzicht in de wensen en mogelijkheden voor een prettig leven en bijzondere risico’s die er zijn. Hierdoor wordt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt zichtbaar op een manier die bij hem/haar aansluit.
Josien van Baalen, beleidsmedewerker De Parabool

D. Persoonsgerichte zorg
Wat is persoonsgerichte zorg? Hoe doe je dat? Een interactieve sessie die u inzicht biedt in de wijze waarop Cicero Zorggroep dit aanpakt(e).
Ellen Leers, bestuurssecretaris/hoofd Kwaliteit en Beleid en voormalig projectleider Proeftuin Persoonsgerichte Zorg Cicero Zorggroep

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel