overlay image

Complexe Ouderenzorg

23 januari 2018

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
- Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen
Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland

10.30 uur Meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’
23 organisaties hebben de handen ineen geslagen om een stevige basis te leggen voor de zorg en ondersteuning van ouderen met een kwetsbare gezondheid. Aan ouderen, hun naasten en hun zorgverleners is gevraagd wat hun ervaringen zijn, welke knelpunten zij ervaren en welke ideeën ze hebben voor verbetering. Welke inzichten heeft het onderzoek opgeleverd en wat kan ermee gedaan worden?
Corrien van Haastert, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland

11.05 uur Vragen

11.15 uur Pauze

11.45 uur LESA Zorg voor kwetsbare ouderen
Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. Daarom brengen het NHG en de V&VN gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA): Zorg voor kwetsbare ouderen uit. De LESA richt zich op afspraken tussen huisartsen (en hun team) en wijkverpleegkundigen (en hun team). Hoe is de samenwerking tot stand gekomen, wat is ermee verbeterd en waar worden nog knelpunten gezien?
Germieke Quist, lid van de werkgroep LESA Zorg voor kwetsbare ouderen en bestuurslid V&VN Geriatrie & Gerontologie

12.30 uur Vragen

12.45 uur Lunchpauze


MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Even Buurten
Even Buurten is een aanpak, waarbij de buurt en professionals samen met kwetsbare ouderen naar de zorgbehoefte van ouderen kijken. De buurt biedt vervolgens passende ondersteuning door middel van ‘sleutelfiguren’. Tijdens deze sessie krijgt u handvatten mee om te werken met dit concept.
Marleen Goumans, programmadirecteur kenniscentrum Zorginnovatie Rotterdam University of Applied Sciences

B. Reablement
Bij reablement (het weer kunnen) worden mensen geholpen om voor zichzelf te zorgen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Reablement is holistisch van aard en gericht op alle facetten van het leven. Het vereist creativiteit en een integrale aanpak om iemand te helpen om voor zichzelf te zorgen, maar het vergroot het levensplezier, vermindert behoefte aan zorg en kost minder. In Denemarken is reablement zelfs bij wet vastgelegd. Tijdens deze sessie wordt de basis van reablement getoond en gaan deelnemers in gesprek over hoe deze werkwijze in de praktijk kan worden geïmplementeerd
Joke Koers, praktijkverpleegkundige gespecialiseerd in complexe ouderenzorg en dementie, en adviseur / consulent eerstelijnszorg
Kirsten Tinneveld Madsen, oprichter Stichting Maak Burger Meester


14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. SamenOud: ‘Anders denken, anders doen’
SamenOud is een preventief en proactief zorgmodel voor thuiswonende ouderen. Een ouderenzorg team onder leiding van de huisarts organiseert samenhangende zorg voor alle thuiswonende ouderen. De zorgintensiteit wordt afgestemd op hun risicoprofiel. Doel is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk thuis kunnen blijven wonen. Onderzoek laat, ook op de lange termijn, gunstige uitkomsten zien. U krijgt tijdens deze sessie inzicht in het model en u hoort de effecten daarvan.
Klaske Wynia, onderzoeker Integrated Care Universitair Medisch Centrum Groningen

D. Zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van ouderen
De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initiatieven, die vallen onder de noemer “vroegsignalering”, zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod of proactieve inzet van zorg en ondersteuning (verdere) problemen kan oplossen, uitstellen of voorkomen. We weten dat de manier waarop vroegsignalering wordt georganiseerd niet altijd goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Vinden ouderen vroegsignalering nodig? Wat kunnen zij zelf bij zorg- en welzijnsprofessionals aankaarten, en waarbij is proactieve opsporing meer gewenst? Wat denken professionals dat ouderen belangrijk vinden? U hoort tijdens deze bijdrage wat de wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen zijn, en hoe zorg en ondersteuning hierop kunnen worden afgestemd.
Simone de Bruin, senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel